Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Sukututkimuksen käytännesäännöt (löytyvät linkin takaa painamalla otsikkoa)

 

 

Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry:n säännöt

 

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry, kotipaikka Iisalmen kau-punki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2. § Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinnettä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuu-dessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
- järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toi-mintaan liittyviä vastaavanlaisia tilaisuuksia.
- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon.
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoi-tettua omaisuutta, peru¬staa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjes-tää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3. § Jäsenet

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat liittymis- ja jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.

Kunniajäsen on vapaa liittymis- ja jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.


4. § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 - 4 muuta jäsen-tä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Halli-tus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta seu¬ran sihteerin, rahas-tonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-heenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vä-hintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous voidaan pitää myöskin puhelimen välityksellä, jos hal-lituksen enemmistö sen hyväksyy.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheen-johtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-heenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5. § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakir-joineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tar-kastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallituk-selle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

7. § Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vii-meistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjal-lisesti kullekin jäsenelle.

8. § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään joka neljäs vuosi hallituksen määräämänä päi-vänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneel-la jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet an-netuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
6. päätetään tilin päätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämi-sestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä muut jäse-net
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi toimikaudeksi
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsi-teltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista ää-nistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistä-miseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.