Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry

 

Seloste tietojen käsittelytoimista

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry:ssä

Rekisterinpitäjä 

Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry, Karjankierto 20, 71850 Leppäkaarre

  • Rekisterinpitäjän edustaja: Sihteeri Pekka Lukkarinen, pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi

Henkilötietojen käsittelijät

  • Jäsenrekisteri: Sihteeri Pekka Lukkarinen, pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi
  • Sukututkimusrekisteri: Sihteeri Pekka Lukkarinen, pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi

Lisäksi sukuhaarakohtaisia sukututkimusrekistereitä, joista vastaa jokainen sukututkija omalta osaltaan ennen tietojen siirtämistä         sukuseuran sukututkimusrekisteriin

  • DNA-tutkimusten rekisteri: Pekka Lukkarinen, pekka.lukkarinen@pp1.inet.fi, Jaana Lukkari, jaana.sk.lukkari@gmail.com, Ari Kolehmainen Lukkarinen-haarojen osalta

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisteri: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi. Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1c).
Sukututkimusrekisteri:
1. Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen            sukututkimusrekisteriin.
Oikeusperuste: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi (tietosuoja-asetuksen 6 artikla            kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).
2. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvan sukukirjan julkaiseminen.
Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1f).
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Sananvapauden käyttäminen.
Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja eikä antamatta jättämisestä ole hänelle seurauksia.            Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on sukuseuran jäsenyyden edellytys.
DNA- tutkimuksen rekisteri: Rekisteriin tallennetaan tietoja vain henkilöistä, jotka itse vapaaehtoisesti ovat DNA-testin tehneet ja            ovat siten tietoisia tietojensa tallennuksesta. Henkilön tiedot poistetaan verkossa toimivasta sovelluksesta testatun niin            pyytäessä.

Rekisteröityjen ryhmät

Jäsenrekisteri: Lukkarinen-Lukkari sukuseura ry:n jäsenet.
Sukututkimusrekisteri: Lukkarinen tai Lukkari sukuun kuuluvat henkilöt, heidän puolisonsa ja näiden vanhemmat sekä suvun     esipolvet.
DNA-tutkimuksen rekisteri: Lukkarinen tai Lukkari sukujen eri haaroihin kuuluvat DNA- testin tehneet henkilöt.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus.
Sukututkimusrekisteri: Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä     suostumus- ja kieltotiedot. Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, osin väestötietojärjestelmästä, kirkkoherranvirastoista,     erilaisesta arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä.
DNA-tutkimusrekisteri: Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot sekä kotipaikka. Tiedot saatu henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksissa. Jäsenlehden painaa Grano, postitus     normaalisti sihteerin kautta.
Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukukirjan käsikirjoituksen pohja-aineistoksi. Tietoja EI     siirretä verkkosivustoille.
DNA-tutkimusrekisteri: Henkilötietoja ei toimiteta ulkopuolisille ellei hallitus erikseen nimeä esim. tutkimuksellista hanketta, johon tarvitaan ulkopuolinen henkilö. Hallituksen jäsenten on mahdollista saada tarvittaessa tietoja     testatuista.
Rekisterinpitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä kolmanteen maahan.

Henkilötietojen säilytyspaikka ja -aika

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä (Pekka Lukkarisen hallinnassa olevassa kannattavassa     tietokoneessa) niin kauan kuin hän on sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta     on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.
Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran     sääntömääräiseen toimintaan (Pekka Lukkarisen hallinnassa olevassa kannettavassa tietokoneessa). Sen päätyttyä     sukututkimusrekisteri joko siirretään arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin, siirretään kustakin sukuhaarasta vastaavan     sukututkijan henkilökohtaiseen, yksityiseen sukututkimusrekisteriin tai hävitetään.
DNA-tutkimusrekisteri: Henkilötiedot poistetaan henkilön niin pyytäessä ja testi muutetaan verkkosovellukseen kokonaan     anonyymiksi. Rekisteri ja DNA-testien tuloksiin on pääsy Pekka Lukkarisella, Jaana Lukkarilla ja Ari Kolehmaisella Lukkarinen-haarojen testien osalta erikseen nimetyn projektin ajan.

Käsittelyn turvatoimet

Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi rekisterinpitäjä käyttää luotettavia tietojärjestelmien     ja palvelinpalvelujen toimittajia, jotka huolehtivat henkilötietojen asianmukaisesta teknisestä suojaukset. Rekisterinpitäjä on     velvoittanut ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajat viivytyksettä tiedottamaan tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle     niiden dokumentoimiseksi. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja     vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.

Henkilötietojen jatkokäsittely

Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on kerätty.

Rekisteröidyn oikeudet

  1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
  2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.
  3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää henkilötietojensa käsittely.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
  5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.
  6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.